• Športové popoludnie spojené s opekačkou

  Športové popoludnie spojené s opekačkou

  Dňa 15. 06. 2018 sme strávili príjemné popoludnie s našimi deťmi a ich rodičmi na školskom dvore, kde sme sa zabavili pri rôznych aktivitách a hrách. Po súťažiach sme si opiekli pri táborovom ohni rôzne dobroty., ktoré nám veľmi chutili.Neskôr naše deti hľadali ukrytý sladký poklad a keď sa vonku zotmelo, rozhodli sme sa zdolať skúšku odvahy v prírode za doprovodu svätojánskych mušiek, ktoré nám svietili na cestu.

 • Škola v prírode Jasná - Nízke Tatry

  Škola v prírode Jasná - Nízke Tatry

  V čase od 28. 5. do 1. 6. 2018 sme prežili nádherný týždeň v lone tatranskej prírody. Dobrodružnou cestou vlakom sme sa premiestnili na čarokrásne miesto, kde nás čakalo množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Navštívili sme najväčšie  jazero Nízkych Tatier - Vrbické pleso, plavili sme sa vyhliadkovou loďou po Liptovskej Mare a lanovkami TMR sme zdolali  2. najvyšší vrch Nízkych Tatier - Chopok ( 2024 m. n. m. ), odkiaľ sme pozorovali krásu našej krajiny. Zažili sme týždeň plný objavovania, hier a domov sme si  priniesli hromadu neopakovateľných spomienok.

   

   

   

 • Plavecký kurz

  Plavecký kurz

  V dňoch 14.5.-18.5.2018   absolvovali žiaci 2.-4. ročníka Plavecký kurz v   Aquaparku Delňa pod dohľadom profesionálnych inštruktorov Plaveckej školy NEMO. Dvaja  inšturktori si rozdelili  deti do 2 skupín, podľa výkonnostnej úrovne.Výcvik začal nácvikom splývania,  správneho dýchania, postupne nácviku kraula, znaku a pŕs.Za odvahu a zvládnutie kurzu deti získali ,,Mokré vysvedčenia", ktoré im odovzdali inštruktori plaveckého výcviku.

 • Deň matiek

  Deň matiek

  Dňa 22. 05. 2018 sme si pripomenuli nádherný sviatok Deň matiek a pripravili sme si pre naše mamičky a staré mamičky kultúrny program plný piesní, básní a  tanca z vďaky za ich obetavú lásku a starostlivosť, ktorou nás zahŕňajú. Na záver každá mamička dostala od svojho najvzácnejšieho pokladu na svete darček, v podobe perníkového srdiečka.

 • Návšteva Dopravného ihriska

  Návšteva Dopravného ihriska

  27.4.2018 naši žiaci 1. - 4. ročníka  v rámci dopravnej výchovy navštívili Dopravné ihrisko na Delni v Prešove.Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy( cyklista, chodec), oboznámili sa s rôznými dopravnými situáciami, osvojili  si dopravné značky. Následne využili svoje vedomosti a zručnosti aj prakticky.Vyskúšali si jazdu na bicykloch a kolobežkách podľa dopravných pravidiel ako  aj správanie sa chodcov na cestách a chodníkoch.Každý žiak po absolvovaní kurzu obdržal vodičský preukaz cyklistu.ako T(nnajprv vžilikurzu obdržal vodičský preukaz cyklistu.

 • Apríl-mesiac lesov

  Apríl-mesiac lesov

  23.4.2018 nás navštívil lesný pedagóg pán Ing.Fedor.Zážitkovou formou deťom predstavil les,  jeho význam a dôležitosť pre človeka. Rozprával deťom o tom, ako sa majú v lese správať, o ochrane životného prostredia,dával deťom rôzne hádanky, prešmyčky, rébusy...              Spoločne si zahrali hru Netopiere a motýle,vyrobili si  drevené prívesky s lesnými motívami.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Ako každoročne, aj tento rok sme si pripomenuli Deň Zeme.20.4.2018 sme žiakov oboznámili s históriou tohto dňa, pripravili sme pre deti rôzne aktivity zamerané na ochranu životného prostredia, na ekologické správanie...  Žiaci 1.-4. ročníka sa podieľali na tvorbe ekoplagátov. Krásne jarné počasie nás všetkých vylákalo von, aby sme priložili ruky k dielu a vyčistili svoje najbližšie okolie školy, ale aj okolie obecného ihriska od odpadkov, ktoré voľne v prírode nemajú čo robiť.Aj takou formou sa usilujeme zvyšovať  enviromentálne povedomie našich žiakov.

 • Návšteva Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove

  Návšteva Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove

  Dňa 18. 04. 2018 sme v rámci ŠKD navštívili knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde boli naši žiaci pasovaní za čitateľov. Deti zdarma  obdržali čitateľské preukazy s platnosťou na jeden rok, vďaka ktorým si môžu vypožičiavať knihy z mestkej knižnice. Boli oboznámení s knižným poriadkom, spôsobom vypožičiavania a vrátenia kníh späť do knižnice. Pani knihovníčka žiakov oboznámila s históriou budovy, v ktorej sa nachádza knižnica Slniečko.Aj touto akciou sme u žiakov podporili ich čitateľskú gramotnosť a chuť čítať.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka

          

  pokračuje v pracovných dňoch

  do 30.4.2018 v pracovných dňoch od 8.00-15.00h

  v kancelárii riaditeľky školy po telefonickom dohovore ( 051/77 98 112)

  Pri zápise sú nevyhnutné: účasť dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu

  Výhody našej školy: rodinné prostredie, výučba AJ od 1. ročníka, ŠKD a jeho aktivity, finančný príspevok Obce  Kokošovce, vyučovanie pomocou interaktívnych metód –učebne s počítačmi a interaktívnymi tabuľami, práca v záujmových útvaroch, tanečný krúžok a výučba hry na hudobný nástroj- podľa záujmu  - CVČ Ebony Prešov v priestoroch našej školy, plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník, vlastivedné exkurzie a školský výlet,  zrekonštruovaná budova školy, škola v prírode.

  Kontakt: Tel.: 051/7798112, 0903 467 753 ,E-mail: zskokosovce@gmail.com , .zskokosovce.edupage.org

 • Divadelné predstavenie Rozprávkový hrniec v podaní divadielka Portál

  Divadelné predstavenie Rozprávkový hrniec v podaní divadielka Portál

  5. apríla 2018 navštívilo našu školu divadielko Portál. Zahrali nám hudobnú rozprávku Rozprávkový hrniec. Bol to príbeh pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca, o pátraní po poriadku v príbehoch. Predstavenie interaktívne využívalo vedomosti detského diváka o rozprávkach a posunulo hranice fantázie pri hľadaní nových príbehov. Žiaci si z predstavenia odniesli pekný kultúrny zážitok.

 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

  Každé euro škole pomôže.

  1. Do 31. marca 2018- podanie daňových priznaní-FO, ktoré podávajú daňové priznanie + právnické osoby- Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.

  2 Do 30. apríla 2018 zasielanie daňových priznaní, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ( zamestnanec okrem vyhláenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane.)

  3. Ak Vás zdaňuje zamestnávateľ , môžete potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane poslať v zalepenej obálke do 20.4.2018, po dieťati triednemu učiteľovi.

  4.My zabezpečíme, aby sa dostali na príslušné daňové úrady do 30.4.2018.

  5. Tlačivá:Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane + Potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky školy.

  ĎAKUJEME VÁM !

 • Rozprávkový deň s H.Ch.Andersenom

  Rozprávkový deň s H.Ch.Andersenom

  Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch školy uskutočnilo podujatie ,,Rozprávkový deň s H.Ch.Andersenom." Akcia bola zameraná na podporu čítania u detí. Výročie narodenia známeho rozprávkara H.Ch.Andersena sme oslávili čítaním jeho rozprávok,zisťovaním informácii o jeho živote,tvorením pojmových máp, osnov rozprávok, skladaním puzzle rozprávkových postavičiek,výrobou záložiek do kníh,  dramatizáciou vybranej rozprávky, pozeraním rozprávok. Podujatia sa zúčastnili  všetky deti 1.- 4.ročníka. Veríme, že si žiaci so sebou odniesli krásne zážitky z rozprávkového dňa s H.Ch.Andersenom.

 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Žiaci , ktorí sa prihlásili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan si svoje vedomosti preverili 19. marca 2018. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 13 žiakov 1.-4. ročníka. Súťaž spočívala v jednom teste. Žiaci si vyberali správnu odpoveď spomedzi piatich možnosti. Úlohy boli zaujímavé, často sa dajú vyriešiť ,,zdravým sedliackym rozumom."Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže boli odmenení diplomami, ceruzami . Jedna žiačka 1.ročníka získala diplom s  tituom ,, školský šampión". Źa úspešné riešenie matematického klokana bola  odmenená  peknou vecnou cenou.

 • Súťaž o najkrajšie vyzdobenú kraslicu

  Súťaž o najkrajšie vyzdobenú kraslicu

  28.3.2018 sme vyhodnotili súťaž o najkrajšie vyzdobenú kraslicu. Do súťaže sa zapojili skoro všetci žiaci 1.-4. ročníka. Žiaci pri vyzdobovaní  veľkonočných vajíčok použili rôzne techniky.Najoriginálnejšie vyzdobenú kraslicu doniesla Karolínka Zálehová, ktorá vyhrala 1. miesto.Všetci zúčastnení žiaci vyhrali za kraslice pekné vecné ceny.

 • Návšteva DJZ v Prešove

  Návšteva DJZ v Prešove

  20.3.2018 sme navštívili DJZ v Prešove.   Rozprávkový muzikál Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina zaviedol deti do hravého sveta chrobákov. Rozprávač v podobe cvrčka všetkých zoznámil s dedkom Karolom, ktorý v starobe trpí osamelosťou. Za posledné peniaze kúpil polienko, z ktorého si vystrúhal drevenú bábku.  Dedkovi Karolovi sa splnilo prianie a z bábky sa stal živý chlapček, ktorý dostal meno Buratino. Nebol  to však jediný sen, ktorý sa v tejto rozprávke naplnil.V príbehu o Buratinovi tvorcovia využili okrem námetov ruského spisovateľa aj prvky známej rozprávky o Pinocchiovi. Chlapček Buratino opustil miniatúrny byt dedka Karola a pustil sa do sveta chrobákov, v ktorom zažil množstvo dobrodružstiev. Na scéne sa vystriedali v humorných situáciách rôzne druhy zvierat i hmyzu. Rozprávka však okrem pobavenia priniesla deťom aj morálne ponaučenie a vieru, že svojich snov sa nemajú vzdávať.

 • Hviezdoslavov Kubín 2018

  Hviezdoslavov Kubín 2018

  Dňa 12. marca 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Prednášaná próza a poézia bola v tomto roku zastúpená bohatým výberom autorov. Súťaže sa zúčasnili všetci žiaci 1. - 4. ročníka. Tí najlepší boli odmenení diplomom a peknými vecnými cenami. Hviezdoslavov Kubín si zachováva  meno a odkaz jedného z najväčších slovenských básnikov P.O.Hviezdoslava, ktorý zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás, a ono zas predlžuje živú spomienku na nášho významného básnika.

  Dňa 23.3.2018 Narayani Muková , žiačka 2. ročníka reprezentovala našu školu v prednese poézie na okresnom kole , ktoré sa konalo v ZŠ Kúpeľná v Prešove.Narayani  obsadila krásne 2. miesto z 32 zúčastnených žiakov prvej kategórie(1. a 4. ročník), k čomu jej blahoželáme.

   

 • II. školský ples v štýle RETRO

  II. školský ples v štýle RETRO

  Dňa 10.februára 2018 Základná škola v spolupráci s OcÚ v Kokošovciach zorganizovali II. ročník školského plesu v štýle RETRO.Ples slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Gabriela Leláková. Do tanca hral DJ Peter Zuščák, ktorý sa postaral skvelou hudbou o dobrú náladu. Hostia sa v pekne vyzdobenej sále v štýle retro zabávali do skorých ranných hodín, pochutnali si na skvelých večerách. Zlatým klincom večera bola bohatá tombola , do ktorej prispeli nielen rodičia žiakov školy, zamestnanci školy, ale aj firmy a organizácie z obce a blízkeho okolia, rôzni jednotlivci , ktorí takýmto spôsobom podporili našu školu. Ďakujeme! Vrelá vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a  organizácii plesu. Výťažok z plesu sa použije na modernizáciu našej školy.Veríme,že II. ročník školského plesu bol pre všetkých plný krásnych chvíľ a stal sa pre nich príjemným  kultúrnym a spoločenským zážitkom.Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

 • Návšteva Babadla spojená s exkurziou

  Návšteva Babadla spojená s exkurziou

  Dňa 8.2.2018 sme navštívili Babadlo v Solivare.Pozreli sme si povesť Solivarské poklady. ktorá nás veľmi zaujala svojim spracovaním. Predstavenie bolo veľmi poučné,  deti sa dozvedeli o histórii ťažby  soli v Solivare.Po ukončení  nám pani riaditeľka Babadla urobila exkurziu celého divadla. Prešli sme si všetky miestnosti v zákulisí, predstavili sa nám zamestnanci Babadla, ktorí nás oboznámili so svojou prácou, deti si vyskúšali kostýmy, zahrali sa s maňuškami, marionetami, maskami...Veľmi pekne ďakujeme za krásny zážitok.

 • Výpis z klasifikácie za 1. polrok

  Výpis z klasifikácie za 1. polrok

  Žiaci našej školy dostali na štvrtej  hodine v posledný vyučovací deň prvého polroka Výpis klasifikácie prospechu , správania a dochádzky.  Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok vo forme verejnej listiny sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 • Fašiangový karneval

  Fašiangový karneval

  Fašiangy sú obdobím zábavy a maškarných karnevalov.1.februára 2018 sa žiaci našej školy premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Trieda zrazu ožila detskou vravou a veselou hudbou. Po prehliadke masiek si deti zatancovali, zasúťažili a pomaškrtili na rôznych dobrotách.Najviac im však chutila karnevalová torta s ohňostrojom, ktorú pre deti upiekla pani Ferková, mamička nášho prváčika Danka. Všetci jej veľmi pekne ďakujeme za krásnu , chutnú karnevalovú tortu.Najkrajšie masky boli odmenené peknými cenami a diplomami.Z cien útechy sa tešili ostatné masky. Karneval sa deťom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ten ďalší v budúcom školskom roku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria