Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Štvrtok 6. 8. 2020

Počet návštev: 248308

Vitajte na stránkach ZŠ Kokošovce

Novinky

 • Učebné pomôcky na šk.rok 2020/2021

  1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou- č. 511 5 ks, MAT.- č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ- č. 520 4 ks, slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 20 výkresov A4, 20 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, pracovná zástera (tričko) , škatuľa s menom.

 • Kolektív ZŠ Kokošovce

  Vám želá krásne prežitie letných prázdnin.

 • 30. 6. 2020 - v utorok sme slávnostne ukončili školský rok . Žiakom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. G.Leláková. V triedach triední učitelia rozdali žiakom vysvedčenia a knihy ako odmenu za usilovnosť, popriali im krásne prázdniny plné oddychu, zábavy a slnečných dní.

 • Rozlúčka štvrtákov

  V pondelok 28. júna sa naši milí štvrtáci lúčili so školou, s mladšími spolužiakmi a so svojími učiteľmi.Na rozlúčku si pripravili krásny kultúrny program, ktorý pozostával z piesní, básní, zo scénky, z hry na klavír a akordeón. Dokonca nám zahrali divadielko so svojim vlastným scenárom , s vlastnoručne vyrobenými kulisami za doprovodu hudby.Ďakujeme im za pekný kultúrny zážitok. a prajeme im, aby svoje vedomosti uplatnili v ďalšom štúdiu a na našu školu a svojich učiteľov spomínali vždy s láskou.Ako spomienku na našu školu sme štvrtákom podarovali pamätné dary a CD s fotkami z akcií, na ktorých sa počas štyroch rokov zúčastnili.

 • Prevádzka a vnútorný režim školy od 01. do 30. 06. 2020

  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

  • Príchod do školy: od 7,00 – do 7,45. V časových intervaloch 7, 00 7,15 - 7,30 7 45. Dieťa prichádza s doprovodom (rodič, člen spoločnej domácnosti starší ako 18 rokov). Doprovod nesmie vstúpiť do budovy školy. Zazvoní, prípadne zavolá, odovzdá dieťa pedagógovi a počká kým sa dieťaťu odmerá teplota ( kým sa urobí zdravotný filter) Zákaz vjazdu autom do areálu školy, dodržia
 • V súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa ZŠ, Kokošovce 121, 08252 rešpektujúc plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov

  s účinnosťou od 1. júna 2020

  umožňuje otvorenie prvého až štvrtého ročníka základnej školy a školského klubu detí na báze dobrovoľného rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa, jeho začlenenia do školského kolektívu a následného plnenia povinnej školskej dochádzky.

  Zákonný zástupca žiaka, ktorý bude vzdelávaný prezenčne:

 • Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 20019/2020 a po prerokovaní s pedagogickou radou,riaditeľka školy oznamuje hodnotenie predmetov v II. polroku školského roka 2019/2020:

  1.stupeň

  1. ročník-slovné hodnotenie

  2. - 4. ročník: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda budú sa klasifikovať.Nebudú sa hodnotiť predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, etická výchova/náboženská výchova, informatika, pracovné vyučovanie.

 • INFORMÁCIE

  pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

  Na základe mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.

  Podľa §19 ods.(3) školského zákona: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy.

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

 • Vážení rodičia budúcich prvákov,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do prvého ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou od 15.4.2020 - 30.04.2020

  Elektronickú prihlášku prosím vyplňte na stránke našej školy. Prihlášku vytlačte, obidvaja rodičia podpíšte a s kópiou rodného listu, preukazu poistenca dieťaťa pošlite na adresu školy.

  Ak niekto z rodičov nemá možnosť zapísať svoje dieťa do ZŠ elektronickou formou, môže to urobiť osobne (bez účasti dieťaťa ) dňa 15.4.2020 od 10.00-14.00 hod.Doneste si so sebou rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria