Navigácia

 • Škola v prírode

  V čase od 5. júna do 9. júna  2017 vymenili žiaci 1. – 4. ročníka školské lavice za krásne prostredie Vysokých Tatier. Počas Školy v prírode  v penzióne Vila PARK  prežili týždeň plný hier, zážitkov, smiechu, ale i získavania nových poznatkov. Snažili  sa vydržať bez mamky, postarať sa o poriadok vo svojich veciach, dohodnúť sa s kamarátom. Zároveň si overili všetko to, čo sa naučili na hodinách prvouky,prírodovedy a vlastivedy.  Navštívili sme Múzeum  TANAPU, Beliansku jaskyňu, zubačkou sme sa dostali na Hrebienok, odkiaľ sme sa vybrali obdivovať vodopády.V popoludňajších hodinách zas hravou formou spoznávali rôzne kontinenty.Škola v prírode nám pomohla utužiť vzťahy medzi deťmi, skĺbiť obidve triedy v jeden tím, ktorý vždy ťahá za jeden koniec.  Počasie nám prialo, takže sa deti   vrátili domov unavení, ale plní zážitkov a s pocitom, aké je naše Slovensko krásne.

   

   

 • MDD v lanovom centre

  Žiaci našej školy strávili MDD v lanovom centre Outdoorpark v Prešove. Úlohou detí bolo nájsť podľa mapy  poklad ukrytý  na pirátskom ostrove.Počas hľadania ich čakalo veľa prekážok, ktoré museli zdolať( lanáčik, lezecká stena, nízke prekážky,pavučina...) Odmenou za nájdenie pokladu boli sladkosti, ktoré si deti spravodlivo rozdelili. Energiu si deti doplnili občerstvením v bufete lanového centra.Sladko unavené deti si odniesli domov veľa pekných zážitkov.

 • Plavecký kurz

  V dňoch 22.5.-26.5.2017 zorganizovala  škola pre žiakov 2.-4. ročníka Plavecký kurz v   Aquaparku Delňa pod dohľadom profesionálnych inštruktorov Plaveckej školy NEMO. Inšturktori si rozdelili  deti do 2 skupín, podľa výkonnostnej úrovne.Výcvik začal nácvikom splývania,  správneho dýchania, postupne nácviku kraula, znaku a pŕs.Za odvahu a zvládnutie kurzu deti získali ,,Mokré vysvedčenia", ktoré im odovzdal inštruktor plaveckého výcviku.

 • Deň matiek

  Deň matiek si pripomíname na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie , ktoré vynakladajú pri výchove svojich detí.Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom 21.mája 2017 v priestoroch kultúrneho domu. Úvodné slová poďakovania a prejavy úcty matkám patrili zástupcovi pána starostu Ľ. Lipinerovi.Potom následovalo vystúpenie detí MŠ a príhovor pani riaditeľky Mgr. G. Lelákovej,Ziaci našej školy  pre svoje mamky a staré mamy  uvili k ich sviatku kyticu z básní, piesní a tancov, aby potešili ich srdiečka a takto sa im odvďačili za ich lásku, opateru a starostlivosť.V závere milého nedeľňajšieho stretnutia deti rozdali mamkám vlastnoručne vyrobené voňavé mydielka v tvare srdiečka.

 • Sokoliari v škole

  23. mája 2017 navštívili našu školu nevšední návštevníci. Išlo o dravce myšiaka hôrného, myšiaka štvorfarebného, sokola rároha, plamienky driemavej a výra skalného. Počas vystúpenia deti vnikli do histórie sokoliarstva, videli viacero spôsobov letu a výcvik dravcov v bezprostrednej blízkosti.Profesionálna skupina sokoliarov oboznámila žiakov so spôsobom života dravcov, o ich love, potrave...Deti so zatajeným dychom pozorovali dravcov pri lete, chytaní potravy, počúvaní povelov. Očarené boli najmä z možnosti vidieť tieto prekrásne stvorenia úplne zblízka a hlavne z toho, že ich mohli pohladkať.

 • Návšteva hasičského a záchranárskeho zboru v Prešove

  Dňa 4. mája 2017 sme sa so žiakmi  zúčastnili Dńa otvorených dverí na Hasičskej a zaáchranárskej stanici v Prešove. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti osláv sv. Floriána,patróna hasičov.Hasiči sa prezentovali prehliadkou priestorov modernej hasičskej stanice, zásahovej techniky a pre deti  boli pripravené rôzne zábavné súťaže  s hasičskou tematikou. Šikovnosť detí bola odmenená sladkosťami a občerstvením.Aj keď nám počasie veľmi neprialo, návštevu Prešova sme si spríjemnili posedením v cukrárni pri zákusikoch a zmrzline.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme sme si v tomto školskom roku pripomenuli 21.4.2017 v projektovom vyučovaní. Tvorivými i zábavno-súťažnými aktivitami ožili všetky priestory školy. Kým areál školského dvora patril rôznym pohybovým hrám a súťažiam, v triedach i na chodbách žiaci spracúvali zábavnou formou jednotlivé témy projektového vyučovania.Uskutočnené aktivity upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Vyvrcholením Dňa Zeme bolo  vysádzanie živého plota okolo oplotenia školy ako aj vysádzanie okrasných tují v oddychovej zóne školského dvora.Nasadenými stromčekami sme si skrášlili okolie našej školy.Projektovým vyučovaním, zážitkovým učením a netradičnými formami vyučovania majú žiaci oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty.

   

   

 • Beseda s lesníkmi

  V rámci Apríla-mesiaca lesov navštívili  28.4.2017 našu školu lesníci z Lesnej spávy z Kokošoviec. Vedúci LS pán Ing. S. Lelák a jeho dvaja kolegovia pán Ing. Repka a Ing. Demčák zaujímavou a zážitkovou formou žiakom priblížili prácu lesných pracovníkov, význam ťažby dreva a jeho vplyv na vzhľad krajiny. Zamerali sa hlavne na pozitívny vzťah detí k prírode a lesu.Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o tajomstvách prírody a starostlivosti o lesnú zver.Deťom sa páčili názorné ukážky semien stromov, bohatý obrazový materiál, ktorým lesníci spestrili svoje rozprávanie.V závere sa deti zahrali niekoľko hier, v ktorých si zopakovali nadobudnuté poznatky Stretnutie s  lesníkmi bolo pre žiakov veľmi podnetné a bolo vedené na vysoko profesionálnej úrovni. Touto cestou im ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Rozprávková noc s H.Ch.Andersenom

  Dňa 24.3.2017 sa v priestoroch školy uskutočnilo podujatie ,,Rozprávková noc s H.Ch.Andersenom." Akcia bola zameraná na podporu čítania u detí. Výročie narodenia známeho rozprávkara H.Ch.Andersena sme oslávili čítaním jeho rozprávok,zisťovaním informácii o jeho živote,tvorením pojmových máp, osnov rozprávok, skladaním puzzle rozprávkových postavičiek,výrobou knihy, , dramatizáciou vybranej rozprávky, pozeraním rozprávok. Podujatia sa zúčastnili skoro všetky deti 1.- 4.ročníka, ktoré pri sledovaní rozprávok zaspávali a odchádzali do ríše snov. Veríme, že si žiaci so sebou odniesli krásne zážitky a v budúcom školskom roku sa opäť stretneme na ,,Rozprávkovej noci s A. Ch. Andersenom".

 • Návšteva divadelného predstavenia Martinko Klingáč

  16.3.2017 navštívilo našu školu  divadlo Portál z Prešova. Predstavili nám činoherno-bábkovú rozprávku od Pavla Dobšinského: Martinko Klingáč.Pedstavenie s pesničkami o nešikovnej Hanke, ktorej pomôže Martinko Klingáč sa deťom veľmi páčilo.Dôkazom toho bol obrovský potlesk a úsmev na tvárach našich žiakov.

 • ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

   

   

   

   

  Dňa  6. 4. 2017 od 13.30 do 17.00 h 

  sa v budove Základnej školy Kokošovce

  uskutoční zápis  žiakov do 1. ročníka

  na školský rok 2017/2018

  Srdečne Vás pozývame!

  Zápis je možné vykonať aj v termíne od 7.4.2017-28.4.2017 v pracovných dňoch od 8.00-15.00h v kancelárii riaditeľky školy.

  Pri zápise sú nevyhnutné: účasť dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu

  Výhody našej školy: rodinné prostredie, výučba AJ od 1. ročníka, ŠKD a jeho aktivity, finančný príspevok Obce  Kokošovce, vyučovanie pomocou interaktívnych metód –učebne s počítačmi a interaktívnymi tabuľami, práca v záujmových útvaroch, tanečný krúžok a výučba hry na hudobný nástroj- podľa záujmu  - CVČ Ebony Prešov v priestoroch našej školy, plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník, vlastivedné exkurzie a školský výlet,  zrekonštruovaná budova školy, škola v prírode

  Kontakt: Tel.: 051/7798112, 0903 467 753 ,E-mail: zskokosovce@gmail.com , .zskokosovce.edupage.org

   

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

  Každé euro škole pomôže.

  1. Do 31. marca 2017- podanie daňových priznaní-FO, ktoré podávajú daňové priznanie + právnické osoby- Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.

  2 Do 30. apríla 2017 zasielanie daňových priznaní, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ( zamestnanec okrem vyhláenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane.)

  3. Ak Vás zdaňuje zamestnávateľ , môžete potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane poslať v zalepenej obálke do 20.4.2017, po dieťati triednemu učiteľovi.

  4.My zabezpečíme, aby sa dostali na príslušné daňové úrady do 30.4.2017.

  5. Tlačivá:Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane + Potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky školy.

  ĎAKUJEME VÁM !

   

   

   

   

   

 • I. školský ples v štýle country

  25. februára 2017 sa rodičia a priatelia našej školy za spolupráce Obecného úradu  stretli v sále kultúrneho domu v Kokošovciach na I. školskom plese  v štýle country.Príprava plesu bola v rukách všetkých zamestnancov ZŠ, ale pomohli aj niektorí rodičia žiakov.Ladením výzdoby sály-westernove mestečko na pódiu, podkovy, lampáše, vyrobené svietniky , lampióny... navodili country atmosféru, ktorá vynikala pri tónoch country kapely The Fathers.O výborný guláš sa postarala pani kuchárka zo školskej jedálne. Zlatým klincom večera bola bohatá tombola, za ktorú ďakujeme všetkým sponzorom , ako aj rodičom našich žiakov. Ples otvorila a zároveň predniesla prípitok riaditeľka školy Mgr. G. Leláková.Nechýbali ani rôzne súťaže, ktoré nás všetkých pobavili.Tí, ktorí sa rozhodli prísť na školský ples a tak podporiť našu školu, určite neľutovali. Zábava a nálada boli vynikajúce. Výťažok z plesu sa použije na zakúpenie IKT pre školu.Pevne verím, že všetci odchádzali domov spokojní a dúfam , že sa o rok opäť stretneme na II. školskom plese .

 • Hviezdoslavov Kubín 2017

  3. marca 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese prózy a poézie.Prednášaná próza a poézia bola v tomto roku zstúpená bohatým výberom autorov. Súťaže sa zúčasnili všetci žiaci 1. - 4. ročníka. Tí najlepší boli odmenení diplomom a peknými knihami.

 • Divadelné predstavenie Žabiak Žofré

  24.2.2017 našu školu navštívilo nezávislé profesionálne divadielko Crocus Theatre z Košíc.Žabiak Žofré vyrozprával deťom svoj príbeh o tom , ako sa túžil stať slávnym. Chcel byť najlepším skokanom spomedzi všetkých žiab a tak si získať srdce svojej lásky Sofie. Slávu si však získal svojou vytrvalosťou, snahou a záchranou života  svojmu  kamarátovi. S tým si založil reštauráciu, v ktorej spolu pracovali a vymýšľali slávne recepty. Hudobné a poučné spracovanie rozprávky sa žiakom veľmi páčilo.

 • Fašiangový karneval

  Fašiangy sú obdobím zábavy a maškarných karnevalov.31.januára 2017 sa žiaci našej školy premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Trieda sa zrazu rozjasnila farebnými stuhami, lampiónmi,ožila detskou vravou a veselou hudbou. Po prehliadke masiek si deti zatancovali, zasúťažili a pomaškrtili na rôznych dobrotách.Najkrajšie masky boli odmenené peknými cenami a diplomami.Zo sladkej ceny útechy sa tešili ostatné masky. Karneval sa deťom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ten ďalší v budúcom školskom roku.

 • Vianočné prekvapenia

  22.12.2016 sme mali besiedku pri vianočnom stromčeku.Jej súčasťou bolo aj vzájomné obdarovanie spolužiaka darčekom.Deti s radosťou obdarovali, ale aj prijali darček od kamaráta. Takto sme prežívali posolstvo Vianoc.

 • Divadelné predstavenie Palculienka

  21.12.2016 sme sa potešili divadelnému  predstaveniu Palculienka, ktoré nás zaviedlo do deja rozprávky H.CH.Andersena.        Príbeh Palculieny deti veľmi zaujal. Spolu s ňou prežívali všetky jej dobrodružstvá.Ďakujeme p. Mukovej za krásne prevedenie a spracovanie rozprávky, ktorou si získala srdcia všetkých našich žiakov.

 • Návšteva DJZ a Vianočných trhov v Prešove

  14.12.2016 sme navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde sme si pozreli divadelné predstavenie Budulínček. Rozprávka o chlapčekovi, ktorý nepočúval, o babke a dedkovi, ktorí počuli veľmi zle a o líške, ktorá počula až príliš dobre.. sa deťom veľmi páčila.Po krásnom kultúrnom zážitku sme sa vybrali na Vianočné trhy, kde si deti nakúpili rôzne vianočné dobroty, ale aj darčeky pre svojich blízkych. Štipľavý mrázik a tanec snehových vločiek v tento deň  pridali na vianočnej atmosfére. 

 • Imatrikulácia prvákov

  30. november 2016 bol v živote našich prvákov významným dňom. Boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Najskôr však museli splniť úlohy v krajinách Čítankovo,Písankovo, Šikovníčkovo a Športovkovo.Na tejto ceste ich doprevádzali rozprávkové víly.Pri plnení úloh ukázali rodičom, čo už všetko vedia. Po vyzvaní pani riaditeľkou zložili školácky sľub a nastal čas pasovania. Prváci si prevzali medailu a pasovací dekrét, ktorý im bude tento deň stále pripomínať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria