Úlohy na doma

 • OZNAM

  Pre podozrenie žiaka  na ochorenie covid 19 udeľuje riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa dňa 15.11.- 16.11. 2021  riaditeľské voľno.

  Po konzultácii s RÚVZ v Prešove pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní od štvrtka 18.11.2021.Prosím rodičov, aby otestovali svoje dieťa antigénovým testom v stredu 17.11.2021 a informovali školu o jeho výsledku.Vo štvrtok je potrebné doniesť vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

  https://www.minedu.sk/data/att/20970.docx

 • OZNAM

  Milí rodičia,

  po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.: 

  https://www.minedu.sk/data/att/20970.docx

  - môžete ho vypísať aj ráno pri vstupe do školy.

 • Oznam

  Vážení rodičia,prosím Vás o vyzdvihnutie ďalších piatich  antigénových testov na samotestovanie žiakov.

  Rodič je povinný tieto testy realizovať podľa pokynov ministerstva školstva vždy v pondelok a štvrtok doma ráno pred odchodom dieťaťa do školy, alebo pri príznakoch na Covid. Ich výsledok nahlási škole.

 • OZNAM ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje , že vyhlasovanie žiakov zo stravy je opäť na telefónom čísle 051/7798305.

 • Oznam-prevzatie testov

  Vážení rodičia, ak ste prejavili záujem o sady antigénových testov na domáce použitie, môžete si ich osobne prevziať v pondelok  od 7:00 - 8.00,od 11.00 -16.00 hodiny v budove školy. Sadu piatich testov si môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka ,ktorý prevzatie podpíše.

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

   

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Riaditeľka školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 sa uskutoční :      vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:00 hod. v ZŠ Kokošovce.

  Otvorenie školského roka bude  trvať približne pol hodiny , v daný deň nie je ešte obed, ani ŠKD.Do budovy školy môžu vstúpiť iba zdraví žiaci s vyplneným tlačivom: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

  Iba jeden rodič môže sprevádzať svojho prváčika prvý krát do školy. Pri vstupe do budovy školy títo rodičia predložia vyplnené tlačivo: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/20558.docx

  Ostatní rodičia do budovy školy nevstupujú.

  Upozorňujeme rodičov, že žiaci i prítomné osoby musia mať v interiéri školy rúško a spĺňať epidemiologické opatrenia v súlade so Školským semaforom.

  Každý deň sa bude ráno robiť ranný filter( meranie teploty, dezinfekcia rúk )

   

  3.9.2021 v piatok  budú mať žiaci triednícke hodiny, v rámci ktorých budú poučení o bezpečnosti, dostanú rozvrh hodín, učebnice a pracovné zošity. Je zabezpečená strava a ŠKD. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 06.09.2021 podľa riadneho rozvrhu hodín.

  Pokyny k preberaniu antigenových samotestov zverejníme ihneď po ich naskladnení v centrálnom sklade. Sledujte preto prosím našu  stránku.

   

   

   

 • Školský semafor v skratke

 • Pokyny pre stravníka na školský rok 2021/2022

              

  1. Číslo účtu na ktorý sa uhrádza strava :  SK79 0200 0000 0016 3030 2454

      VS :

      KS :  0308               Poznámka :  Meno a priezvisko stravníka

      Úhradu za stravu je možné realizovať len prostredníctvom bankového prevodu.

  2. Všetci stravníci vypíšu zápisný lístok na stravovanie na nový školský rok 2021/2022.

      Vyplnený a zákonnými zástupcami podpísaný zápisný lístok prosím doručiť do školskej jedálne

      najneskôr do 31. 8. 2021.

  3. Zápisný lístok si môžete stiahnuť z našej stránky školy, alebo osobne Vám vydajú a vypísaný aj     prevezmú pracovníčky ŠJ.

  4. Na účet školskej jedálne je potrebné uhradiť v auguste platbu za september podľa pokynov v

      v zápisnom lístku stravníka.

  5. Obed sa vydáva a konzumuje v školskej jedálni. Do školskej jedálni je z hygienických dôvodov

      zákaz nosenia vlastných nádob.

  6. Preplatky sa vracajú 1x ročne v júli po ukončení školského roka.

  7. Strava sa začína poskytovať pre MŠ od 2. 9. 2021 a ZŠ od 3. 9. 2021.

  Od 1. 9. 2021 nárok na dotáciu 1,30.- € na 1 obed má dieťa / žiak HN, ŽM a bez daň. bonusu podľa zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri spnení určitých podmienok :

  - dieťa / žiaka záväzne prihlásiť na stravu / zápisný lístok / a uhradiť stanovené poplatky

  - dieťa / žiak sa musí zúčastniť na výchovno – vzdelávacej činnosti

  - dieťa / žiak musí odobrať obed a skonzumovať obed v ŠJ

  Zákonný zástupca berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno – vzedlávacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo.

                                 

                                                              Vysvetlenie :

  Ak rodič včas nedonesie vypísaný a podpísaný zápisný lístok stravníka stravníka/ t. j. do 31. 8. 2021/ a neuhradí platbu do konca mesiaca ( v auguste na september ) nebude mať dieťa / žiak obed.

  V prípade náhleho ochorenia dieťaťa / žiaka prvý deň PN ( nie je možné dodržať termín odhlásenia ) môžete si obed odobrať medzi 12:00 až 12:30 hod. a ostatné dni choroby musíte obedy odhlásiť!

  Do vlastného obedára sa obed nevydáva, obed sa vydáva do jednorazového obalu, ktorý uhrádza ŠJ.

  Do jednorazového obalu dostane dieťa / žiak iba, ak nebol prítomný v škole / prvý deň PN.

  Objednané a plánované vyšetrenie u lekára nie je dôvod na výdaj do jednorazového obalu, buď dieťa / žiaka z obedu odhlásite alebo neodhlásený obed skonzumuje v jedálni.

  Prosím rodičov, aby v súvislosti zo stravovaním v školskej jedálni viedli svoje deti k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia, alebo nie.

  Diétne stravovanie :

  Naša školská jedáleň neposkytuje diétne stravovanie,  nakoľko nemáme podmienky na výrobu

  diétnej stravy a ani školeného zamestnanca.

  V prípade predškoláka MŠ a žiaka ZŠ, ktorým štát prispieva na stravu 1,30.- € a majú diétu môžu si doniesť stravu do školskej jedálne za určitých podmienok :

  - je potrebné doniesť vypísanú žiadosť o posúdenie zdravotného stavu / príloha č. 3 / od odborného lekára napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.

  - žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa / príloha č. 4 /

  Obe žiadosti si môžete stiahnuť z našej web stránky školy.

  Prosím rodičov detí, ktoré majú nejakú diétu aby sa skontaktovali s ved. ŠJ.

  Ostatné informácie u ved. ŠJ kedykoľvek počas pracovnej doby.

                                                                                  Ved. ŠJ  Erika Tuhrinská

  Zápisný lístok som každému poslala na e-mail

                                                                  Leláková

    

 • Testovanie žiakov

  Vážení rodičia,

  v súvislosti s blížiacim sa novým školským rokom  a vydaným novým manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 sa zisťuje záujem o testovanie žiakov na školách

  •  od 23.08.2021 do 25.8.2021 sa zisťuje záujem rodičov o testovanie žiakov PCR kloktacími testami (ide o jednorázové testovanie na začiatku roka)
  • od 23.08.2021 do 25.8.2021 sa zisťuje záujem rodičov o domáce testovanie  žiakov antigénovými samotestami.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o antigénové samotesty dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Pri vykonávaní antigénového samotestu rodič postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

  Testovanie kloktacími testami a domácimi antigénovými samotestami  je dobrovoľné a bezplatné.

  Žiadame rodičov, aby svoj záujem resp. nezáujem vyjadrili prostredníctvom ankety, ktorá je sprístupnená pre všetkých žiakov školy po prihlásení do konta edupage v čase od 23.8. - 25.8.2021.  Meno a heslo Vám pošleme mailom. V prípade nejasností nás kontaktujte. /gablelakova@gmail.com/

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá                                                                               Žiak s príznakmi musí zostať doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.   

  Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť potvrdenie o chorobe od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. Nárok na OČR nevzniká, ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia. 

   

 • Školský semafor v šk.roku 2021/2022

  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby sa s ním oboznámili a v súlade s platnou legislatívou ho dodržiavali.

   ŠKOLSKÝ SEMAFOR:

  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

  Najčastejšie kladené otázky k Školskému semaforu:

  https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf

  Príloha č.1-Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti:

  https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

  Príloha č.2-Oznámenie o výnimke z karantény:

  https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx

   

   

 • Učebné pomôcky na školský rok 2021/2022

  1. ročník

  Zošity: SJL, DIKTÁTY- č.511 5 ks, s pomocnou liňajkou-  č. 511 5 ks, MAT.-  č.512 5 ks, PVO , NBV, ANJ-  č. 520 4 ks, slovníček - č.624 1ks, notový zošit 1ks, veľký čistý zošit- č. 440 1 ks,

  V peračníku : 3 ceruzy č.1, nožnice, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 20 výkresov A4, 20 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, pracovná zástera (tričko) , škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: pohár, zubná pasta a kefka,antibakteriálne tekuté  mydlo ,hygienické vreckovky (v krabičke vyťahovacie), servítky

  Prezúvky so svetlou podrážkou celé uzatvorené(nie šľapky, a sandále.)+prezúvky do ŠJ

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  2. ročník

  Zošity: SJL, Č, PVO, DIKTÁTY, ANJ, NBV - č.512 10-15 ks; MATEMATIKA - č.523 5 ks; GEOMETRIA (čistý zošit), malá podložka č.520 1ks; slovníček č.624 1ks; notový zošit 1ks.V peračníku : 2  gumovacie atramentové perá, 2 ceruzy č.2, zelené pero, nožnice, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, dlhé pravítko.

  Pomôcky na VYV: 10 výkresov A4, 30 výkresov A3, 1 bal. farebného papiera, lepidlo 2ks (tyčinka), nožnice s tupým koncom 1 ks, plastelína, obrus, vodové a temperové farby, paleta na temperové farby, 2 okrúhle štetce, 2 ploché štetce rôznej hrúbky, nádoba na vodu, mastný pastel, tuš, pracovná zástera (tričko) ,škatuľa s menom.

  Vrecúško na TSV: biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky) vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško: pohár, zubná pasta a kefka,antibakteriálne  tekuté mydlo, hygienické vreckovky (v krabičke vyťahovacie), servítky

  Prezuvky so svetlou podrážkou celé uzatvorené ( nie šľapky a sandále) + prezuvky do ŠJ

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  3. ročník

  Zošity : SJL, PDA, VLA, Diktáty, MAT - 523 20 ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček - 624 1 ks; notový zošit - 1 ks ANJ- veľký čistý zošit -1ks

  V peračníku : atramentové pero -2ks,zmizík,prepisovacie pero modré, zelené pero, 2 ceruzy č. 2, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.

  Výtvarná výchova :výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov, vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, pomôcky do škatule s menom. 1 balenie farebného papiera ,

  Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky+ tenisky ( botasky), vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško : hygienické vreckovky(v krabičke vyťahovacie), zubnú kefku, pastu a pohár,antibakteriálne tekuté mydlo, servítky

  Prezuvky so svetlou podrážkou celé uzavreté ( nie šľapky a sandále)+ prezuvky do ŠJ

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

  4. ročník

  Zošity : SJL, PDA, VLA, , NBV,Diktáty - 523 15 ks; MAT, Matematické rozcvičky - 544 (564) 3ks; Geometria + podložka - 520 1 ks; slovníček 624 1 ks; notový zošit 1 ks;ANJ-veľký čistý zošit-1ks

  V peračníku : atramentové pero -2ks,zmizík, prepisovacie pero modré, farebné perá/ zelené, červené.../ 2 ceruzy č. 2, farbičky (hrubé aspoň 6 farieb), guma, strúhadlo, nožnice. Na geometriu - 1 trojuholník s ryskou a 1 rovné pravítko, kružidlo.

  Výtvarná výchova : vodové farby + 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky, temperové farby + 2 ploché štetce rôznej hrúbky, paleta na temperové farby, mastný pastel, tuš, 2 ks lepidlo (tyčinka+ tekuté lepidlo vo fľaštičke), nožnice, plastová nádoba na vodu, plastový obrus, zásterku alebo staré tričko , handrička na utieranie štetca, škatuľa s menom. 1 balenie farebného papiera , výkresy A4 – 10 kusov, výkresy A3 – 30kusov.

  Telesná výchova : biele tričko s krátkym rukávom, biele ponožky, krátke nohavice (samostatné teplákové nohavice, tepláková bunda), cvičky + tenisky/ botasky/, vrecúško na úbor

  Hygienické vrecúško :  hygienické vreckovky( v krabičke vyťahovacie), zubnú kefku, pastu a pohár,tekuté antibakteriálne  mydlo, servítky

  Prezuvky so svetlou podrážkou celé uzavreté( nie šľapky a sandále)+ prezuvky do ŠJ

  Jeden balík kancelárskeho papiera

  VŠETKY POMÔCKY OZNAČIŤ MENOM!

   

 • Hurá, prázdniny!!!!!!

  Kolektív ZŠ Kokošovce

  Vám želá krásne prežitie letných prázdnin.

 • OZNAM

  OZNAM

  Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 30.júna 2021 o 8.30 hodine v budove školy.Všetci žiaci sú v daný deň vyhlásení z obeda.

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe usmernenia MŠVVa Š SR  v súlade s Uznesením vlády SR č.215/2021 a Vyhláškou 197/2021 ÚVZ SR  od 3.5.2021, platia nové pravidlá k nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania .

  iak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu

  -pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Čestné vyhlásenie (Príloha č. 4) https://www.minedu.sk/data/att/19689.docx

  -povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z15.4.2021             

  -viac sa dozviete na stránke:https://www.minedu.sk/data/att/19763.pdf

   

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  žení  rodičia budúcich prvákov,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do prvého ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou od 1.04.2021 - 30.04.2021

  Elektronickú prihlášku prosím vyplňte na stránke  našej školy. Prihlášku vytlačte, obidvaja rodičia podpíšte a s kópiou rodného listu, preukazu poistenca dieťaťa pošlite na adresu školy.(vhoďte do poštovej schránky)

  Výhody našej školy: rodinné prostredie,individuálny prístup, nízky očet detí v triedach,kvalifikovaní pedagógovia,výučba ANJ od 1.ročníka,vyučovanie interaktívnymi metódami,počítačová učebňa ,vybavenie tried interaktívnymi tabuľami,školský klub so zaujímavým programom,bohatá záujmová činnosť,ZUŠ Ebony v priestoroch našej školy-výtvarná, hudobná, tanečná, spevácka zložka podľa záujmu, plavecký výcvik detí,vlastivedné exkurzie, školský výlet,škola v prírode,finančný príspevok Obce, úhrada všetkých pracovných zošitov,bohatá mimoškolská činnosť, zrekonštruovaná budova školy,výborná poloha....

   

   

   

   

   

   

   

   


   

 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  V súlade s § 50 zákona 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,ktorý v ods.4 umožńuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane v prospech ním určenej právnickej osoby, ktorou môžu byť inštitúcie, ktoré sú uvedené v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

  Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Včielka.

  Tento dar od Vás nám pomôže, nič Vás nestojí,pretože daň by ste inak odviedli štátu.Vaše 2 % nám pomôžu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. Včielka.

  Každé euro škole pomôže.

   

  Tlačivá:Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane + Potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky školy, alebo sú v prílohe na vytlačenie na stránke www.bezkriedy.sk

  ĎAKUJEME VÁM !

 • PLOŠNÉ OTVORENIE 1.STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL OD 12.4.2021

   Vážení rodičia,

  na základe aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ riaditeľka školy oznamuje,že od 12.4.2021 pokračujeme v  prezenčnom vzdelávaní  pre všetkých žiakov školy  na základe:

  - Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o  bezinfekčnosti                                                      (Príloha 11 a) https://www.minedu.sk/data/att/19262.docx

  - povinnej prílohy  kópie negatívneho výsledku antigénového testu alebo jeho náhrady nie staršej ako 7 dní aspoň jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti

   

  Viac sa dočítate:

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/?fbclid=IwAR3HYKHDZMJzc3eruz_7QPbQBxGel_aVRx4UOw06IGzwMYB9_iH32cIGTNw

  https://www.minedu.sk/od-12-aprila-sa-plosne-otvara-prvy-stupen-a-materske-skoly-pre-deti-vsetkych-rodicov/?fbclid=IwAR3hgWvC4vlJHhHD5cQpwzxq2ruo-sbVwv5WcqlcPhGnncQcEg3q39wSrhI

 • COVID-19 KARANTÉNA

  COVID-19 KARANTÉNA

  Vážení rodičia,

  po konzultácii s RÚVZ v Prešove je škola  v KARANTÉNE  od 28.3.-10.4..2021  z dôvodu  pozitívne testovaného žiaka na COVID-19   Rodičia, ktorí potrebujú ostať s dieťaťom doma, môžu požiadať o pandemickú OČR (viac informácií nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne). V čase karantény je zákaz pohybu dieťaťa mimo bydliska a domácnosti. Prosím priebežne sledujte zdravotný stav dieťaťa. V prípade zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa, či výskytu príznakov na COVID-19 u dieťaťa, alebo aj člena rodiny, kontaktujte svojho pediatra, lekára. V prípade diagnostikovania pozitívneho testu, informujte aj riaditeľa školy. V čase karantény sú všetci žiaci vyhlásení z obeda.  Prosím, aby ste pravidelne sledovali webovú stránku školy.

  Od 29.3 2021 - 9.4.2021 prechádzame na dištančnú formu vzdelávania cez portál www.bezkriedy a online vyučovanie cez Zoom.

  Od 1.4.- 6.4.2021 sú Veľkonočné prázdniny(počas prázdnin neprebieha dištančné vzdelávanie)

   

 • Oznam k nástupu do školy k 8.3.2021

  Oznam k nástupu do školy k 8.3.2021

  Vážení rodičia,

  na základe aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ a súhlasom zriaďovateľa školy, riaditeľka školy oznamuje,že od 8.3.2021-21.3.2021 pokračujeme v  prezenčnom vzdelávaní  pre všetkých žiakov školy  na základe:

  • Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o  bezinfekčnosti (Príloha 11c, alebo Príloha 11a -podľa situácie v rodine)  
  • povinnej prílohy  kópie negatívneho výsledku antigénového testu alebo jeho náhrady nie staršej ako 7 dní aspoň jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti.

  Zároveň upozorňuje rodičov, aby akúkoľvek epidemiologickú zmenu v rodine, či u žiaka okamžite hlásili triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy.

  https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx Čestné vyhlásenie príloha 11a

  https://www.minedu.sk/data/att/18927.docx Čestné vyhlásenie príloha 11c (platí pre pracujúcich rodičov,z ktorých ani jeden nemôže pracovať z domu)

  https://www.minedu.sk/data/att/19032.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/18917.pdf

  Skríningové testovanie sa v obci Kokošovce uskutoční  v sobotu 20.03.2021 na mobilnom odberovom mieste v kultúrnom dome  v čase od 8.00 - 12.30 hod., 12.30-13.30 hod. prestávka, od 13.30 - 18.00 hod.Pri registrácii je potrebné preukázať sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti, u detí kartou poistenca.

   

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia.

  Riaditeľstvo  ZŠ na základe  uznesenia Vlády SR zo dňa 28.02.2021 a rozhodnutia MŠVV a Š SR Vám   oznamuje, že od stredy 3.3.2021 prechádzame na dištančnú formu vyučovania (cez portál www.bezkriedy.sk + online vyučovanie cez Zoom)

  Ďalšie informácie budú zverejnené podľa aktuálnej situácie na stránke školy.

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kokošovce
  Kokošovce 121,082 52
 • +421 x 0517798112

Fotogaléria